Zobrazit navigaci

Program poradenských služeb

V naší škole je použita základní varianta poskytování poradenských služeb, bez nabídky činnosti školního psychologa a speciálního pedagoga. Tyto činnosti jsou zajišťovány v případě potřeby externě a tato spolupráce je v současné době naprosto vyhovující.

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem a metodikem prevence, který úzce spolupracuje zejména s třídními učiteli, asistenty pedagoga, učiteli výchov, v součinnosti s vedením školy a s celým pedagogickým sborem. Tím se vytváří vnitřní systém komunikace všech, kteří se podílejí na péči o žáky nadané, na kariérovém poradenství, na péči o žáky cizince i o žáky s potřebou podpory ve vzdělávání. V neposlední řadě naše škola spolupracuje se specializovanými poradenskými pracovišti ve školství tj. pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP), speciálně pedagogickými centry (SPC), ale také se středisky výchovné péče (SVP) a dále mimo školství s řadou pracovišť, která se orientují na poskytování služeb krizové intervence, sociálních služeb, služeb z oblasti prevence rizikového chování i služeb zdravotnických zařízení, vytváří se tak prostor pro operativní poskytování kvalitnějších školních poradenských služeb.

Poradenské služby jsou poskytovány žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům.

Jsou zaměřeny na:

a) Poradenskou činnost

 • prevenci školní neúspěšnosti
 • primární prevenci sociálně patologických jevů
 • poradenskou podporu při volbě povolání a profesnímu uplatnění
 • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
 • péči o vzdělávání mimořádně nadaných žáků
 • péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • metodickou podporu učitelům

b) Metodické a informační činnosti

 • prostředkování nových metod diagnostiky a intervence,
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.,
 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy,
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům,
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů,
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržených a realizovaných opatření.

c) Specializovanou metodologickou činnost v oblasti pedagogiky a psychologie

 • odborná pomoc žákům při vyhledávání vhodných stylů učení,
 • odborná intervence u žáků se specifickými poruchami učení a chování,
 • řešení problémových situací,
 • vyhledávání mimořádně nadaných žáků – participace na úpravách jejich učiva,
 • odhalování šikany, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí a jiných negativních jevů ve škole.

d) Činnost v oblasti prevence rizikových jevů.

 • Hlavním úkolem prevence rizikových jevů je snaha o vytváření takové psychické a sociální atmosféry ve škole, která minimalizuje možnost stresů a umožňuje včasné rozpoznání nedostatků v chování žáků, šikany, sociální nezralosti, nedostatečného vlivu rodiny a formování odmítavého postoje žáků k drogám a jiným návykovým látkám. Úkolem preventivy je v případě potřeby zabezpečit žákovi pomoc.

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

 • Školní neúspěšnost je vážným problémem, jehož řešení si vyžaduje náročnou práci se žákem a často také s rodinou žáka. Bývá důsledkem individuálních rozdílů v osobnosti žáků, v jejich výkonnosti, motivaci i jejich rodinné výchově. Neprospěch je často způsoben souborem příčin, které je třeba dobře rozpoznat.
 • Nejčastěji má na školní úspěšnost nebo neúspěšnost vliv:
 • osobnost žáka – snížená inteligence, nedostatečná paměť, emoční labilita, nízká odolnost vůči zátěži, poruchy učení, poruchy chování a jiné zdravotní komplikace žáka
 • nepodnětné rodinné prostředí, žáci ohrožení sociálně nežádoucími jevy, problémy ve vztazích v rodině nebo ve škole (mezi kamarády, ve třídě, vztah s učitelem)

Řešení školní neúspěšnosti

Možná opatření volíme individuálně na základě diagnostiky a zjištěných potřeb žáků:

 • poruchy učení a chování, jiná zdravotní omezení a znevýhodnění: kompenzace nedostatků s pomocí speciálně pedagogických metod a postupů na základě doporučení z PPP nebo SPC, integrace žáka a vytvoření IVP.
 • odchylka v celkové úrovni inteligence: žáku bude stanoveno základní učivo, které po něm bude požadováno podle jeho možností a schopností, vhodné metody práce, motivace – zažití úspěchu, možnost opravit si známku, individuální konzultace ve vyučování i mimo něj, spolupráce s PPP – integrace na základě IVP a realizování dalších podpůrných opatření doporučených poradnou.
 • žáci, jejichž neúspěšnost souvisí spíše s jinými faktorysociálně znevýhodnění: motivace žáka k učení, spolupráce s rodinou, vytvoření podmínek pro domácí přípravu i ve škole ve volných hodinách, přístup k internetu ve škole, práce s klimatem třídy
 • žáci s vysokou absencí jsou také často ohroženi sklouznutím do školní neúspěšnosti: včas žákům nabídnout podporu při zvládnutí zameškané látky – plán dostudování učiva a termíny doplnění hodnocení, konzultace s žákem a rodiči, kde se domluví harmonogram a různé způsoby podpory dítěte

Postup při řešení školní neúspěšnosti – podpůrný program:

 • Hlavním opatřením je jednoznačně zvýšená spolupráce s rodiči.
 • Po prvním čtvrtletí třídní učitelé na třídních schůzkách informují zákonné zástupce o prospěchu žáků. Jedná-li se o rizikový případ neúspěšnosti, výrazné zhoršení prospěchu a podobně, domluví jednání s rodiči a žáky, kteří za toto čtvrtletí neprospívají (hodnoceni ne-dostatečně nebo dostatečně, ale vyučující vyhodnotí vývoj jako rizikový). Přítomni budou: TU, rodič, žák, učitelé daných předmětů, kde žák neprospívá, případně výchovný poradce. Zde se domluví možnosti a opatření vedoucí k nápravě.Také se domluví termín případné další schůzky, při které se vyhodnotí úspěšnost zvoleného postupu – za vyvolání jednání s rodiči a jeho koordinaci a realizaci odpovídá třídní učitel.
 • Podle zájmu je možné využít individuální konzultaci žáka s výchovným poradcem (případně rodičů, žáka a VP) – diagnostika školní neúspěšnosti a poradenství (např. nastavení podpory při učení, zjištění učebních stylů).
 • Pokud se situace nezlepšuje, může být žákovi nabídnut podpůrný plán – plán pedagogické podpory
 • Po třech měsících je  vyhodnocena efektivita plánu.

Podpůrný plán

 • Podpůrný plán pro neprospívající žáky je souhrn opatření nabízených žákům a jejich rodičům, který se podpisem všech stran stává pro všechny závazným. Žák, učitelé a rodiče svým podpisem uzavírají dohodu (smlouvu) o společné podpoře žáka a o svých povinnostech, které tím na sebe berou. Nezbytnou součástí podpůrného plánu jsou tedy povinnosti jednotlivých stran (škola, žák, rodič).

Formy a metody práce využívané učitelem:

 • Pro úspěšnost Podpůrného programu jsou podstatné především formy a metody práce využívané učitelem, ke kterým patří zejména:
 • o podpůrný studijní plán, tj. stanovení přiměřeného obsahu učiva – učitel stanovuje obsah učiva určený k osvojení v rozsahu, který odpovídá žákovým vzdělávacím možnostem (intelektovým i sociálním).
 • o zadávání pravidelných úkolů vycházejících ze stanoveného obsahu učiva, tj. podpůrného plánu – zadání práce pro domácí přípravu – dílčí úkoly odpovídající žákovým vzdělávacím možnostem,
 • o možnost plnit zadané úkoly v rámci volných hodin ve škole, možnost doučování
 • o užívání podpůrných aktivit – oznámení písemné práce, stanovení termínu zkoušení z konkrétního učiva, umožnění opakovaného opravného pokusu
 • o používání podpůrných pomůcek při samostatné práci – přehledy, tabulky, kalkulačky, nákresy, aj. dle charakteru předmětu, které pomohou žákovi lépe se orientovat v učivu
 • o individuální práce se žákem v rámci individuálních konzultací i v rámci vyučovací hodiny – pomoc žákovi odstranit výrazné mezery v učivu, podpora při výuce při výkladu nového učiva
 • o doučování
 • Pokud se podaří podpořit žáky tak, aby nebyli školsky neúspěšní a nepropadali, zamezí se i předčasným odchodům žáků z dalšího vzdělávání. Opakování ročníku je však nadále nutné při selhání všech výše zmíněných podpůrných opatření.

Podmínky pro poskytování poradenských služeb ve škole

Škola zajišťuje podmínky tak, aby vyhovovaly zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Škola zpracovává souhrn informací o poradenských službách, který je veřejně přístupný. Součástí Programu poradenských služeb ve škole je Minimální preventivní program školy

Časová dostupnost služeb

S každým pracovníkem školy si lze individuálně dohodnout termín konzultační hodiny.

Výchovný poradce a metodik prevence je k dispozici zákonným zástupcům po tel. domluvě v budově školy. Žáci školy mohou služeb výchovného poradce a metodika prevence využít kdykoliv po předchozí osobní domluvě.

Závěrečná ustanovení

Tento Program poradenských služeb ve škole je závazný pro všechny zaměstnance školy.

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Ing. Lea Šveráková

Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy.

Směrnice nabývá platnosti dnem: 1.9.2017

Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.9.2017

Ve Vlachově Březí dne 28.8.2017