Zobrazit navigaci

Seznam všech směrnic:

sm_1 Organizační řád a jeho součásti:

sm_2 Školní řád

sm_3 Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků

sm_4 Kolektivní smlouva

sm_5 Vnitřní platový předpis

sm_6 Evidence majetku

sm_7 Oběh účetních dokladů

sm_8 Směrnice k ochraně majetku školy

sm_9 Hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem

sm_10 Závazný pokyn pro inventarizaci majetku školy ZŠ PJB Vlachovo Březí

sm_11 Směrnice – Spolupráce školy s policií

sm_12 Vnitřní řád školní družiny

sm_13 Vnitřní řád školní jídelny

sm_14 Zahraniční výjezdy

sm_15 Provozní řád školy

sm_16 Pracovní náplně

sm_17 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

sm_18 Evidence pracovní doby

sm_19 Finanční kontrola – vnitřní kontrolní systém

sm_20 Směrnice pro poskytování cestovních náhrad

sm_21 Směrnice k vyřizování stížností

sm_22 Směrnice k vedení pokladny

sm_23 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

sm_24 Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

sm_25 Směrnice na ochranu dat

sm_26 Směrnice k čerpání dovolené

sm_27 GDPR

sm_28 Úplata ve školní družině

sm_29 Smlouva o zastupování

sm_30 Postup při porušení povinností zaměstnance, které mu vyplývají z pracovně právního vztahu

sm_31 Spisový a skartační řád

sm_32 Jednací řád Pedagogické rady

sm_33 Dlouhodobý plán školy

sm_34 Směrnice zaměstnavatele k provádění kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnance v pracovní neschopnosti

sm_35 Školní jídelna – řád HACCP 

sm_36 Směrnice pro poskytování informací

sm_37 Systém řízení rizik

sm_38 Školní program proti šikanování

sm_39 Náhradová komise

sm_40 Vnitropodnikové směrnice – ekonomický úsek – pro rok 2013

sm_41 Doplňková činnost školy

sm_42 Používání ICT techniky, tiskáren a kopírek

sm_43 Směrnice – Výchovné komise

sm_44 Lyžařský výcvikový kurz

sm_45 Náklady na reprezentaci školy

sm_46 Směrnice k ochraně osobních údajů v kamerovém systému

sm_47 Krizový plán školy

sm_48 Vize školy

sm_49 Školní výlety

sm_50 Směrnice k přijímání darů