Zobrazit navigaci

Metodik prevence

Kontakt na školního metodika prevence rizikového chování:

I Lea Šveráková

telefon: 380123386

mail: lea.sverakova@seznam.cz

Prevence rizikových jevů Hlavním úkolem prevence rizikových jevů je snaha o vytváření takové psychické a sociální atmosféry ve škole, která minimalizuje možnost stresů a umožňuje včasné rozpoznání nedostatků v chování žáků, šikany, sociální nezralosti, nedostatečného vlivu rodiny a formování odmítavého postoje žáků k drogám a jiným návykovým látkám. Úkolem preventivy je v případě potřeby zabezpečit žákovi pomoc.

RIZIKOVÉ JEVY:

 • MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST 
 • PODEZŘELÉ LÁTKA
 • PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM 
 • ŠIKANA, EXTRÉMNÍ PROJEVY, AGRESE, NÁSILÍ A KYBERŠIKANA
 • KRÁDEŽE A VANDALISMUS
 • ZÁŠKOLÁCTVÍ 
 • EXTREMISMUS, RASISMUS, XENOFOBIE, ANTISEMITISMUS
 • SEBEPOŠKOZOVÁNÍ, PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY
 • NETOLISMUS 
 • PŘÍSLUŠNOST ŽÁKŮ K SUBKULTURÁM PŘÍSLUŠNOST ŽÁKŮ K NOVÝM NÁBOŽENSKÝM HNUTÍM – SEKTY 
 • RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍHO CHOVÁNÍ 
 • DOMÁCÍ NÁSILÍ 
 • SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE – CAN 
 • ZÁVISLOSTNÍ CHOVÁNÍ ŽÁKA – ADIKTOLOGIE 
 • RIZIKOVÉ SPORTY, RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOPRAVĚ 
 • NOŠENÍ ZBRANÍ A PŘEDMĚTŮ OHROŽUJÍCÍCH ZDRAVÍ 
 • HAZARDNÍ HRANÍ

Varovné signály:

 • krádeže peněz či cennějších věcí 
 • prvky fyzické či psychické agrese ze strany spolužáků 
 • smutek, deprese, plačtivost, myšlenky na sebevraždu 
 • výkyvy nálady 
 • zanedbaní povinnosti vztahu 
 • opakovaná absence 
 • opakovaná trestná činnost 
 • náhlé či postupné zhoršení prospěchu 
 • disponovaní sumou peněz neobvykle výše 
 • výbuchy agrese, agresivní chování 
 • nezdravý či jinak odlišný vzhled 
 • útěky z domova, toulky

Příčiny: 

 • negativní vliv rodiny, školy, vrstevníků, masmédií 
 • rodina, fyzické a psychické týráni, zanedbávaní 
 • příliš přísné vedení, nebo naopak volné a nedůsledné 
 • nejednotná výchova rodičů, citový chlad, přehnaná péče až úzkostlivost 
 • sexuální zneužívání, alkoholismus, domácí násilí