Zobrazit navigaci

Základní informace o škole

Objekty školy

Město Vlachovo Březí, jeho osady, spádové obce a ZŠ PJB

Charakteristika žáků – počty žáků a tříd – současnost a historie

Objekty ZŠ PJB tvoří 5 samostatných budov, které jsou propojeny labyrintem chodeb a schodišť. Začněme spojovacím pavilonem, v jehož západní straně je hlavní vchod , na straně východní pak druhý vchod, respektive východ. Ten se využívá při mimořádných okolnostech nebo k odchodu dětí na školní pozemek nebo také jako vstup do budovy školy pro handicapované žáky. Po vstupu (musíte však překonat schody, není to bezbariérový vstup) do budovy je za prvními dveřmi po levé straně kabinet provozních zaměstnanců. Projdete li pak dál druhými vchodovými dveřmi, nacházíte se v přízemí, kde jsou šatny pro všechny žáky. Ti tu odkládají své svršky do kovových uzamykatelných skříněk – 1 skříňka slouží dvěma žákům. V přízemí východní části spojovacího pavilonu objevíte WC pro chlapce a dívky – žáky 2. stupně. Prostor před nimi je věnován prezentaci dětských výtvarných prací, toto místo bylo upraveno coby výstavní prostor – galerie jako první v naší škole (1. pol. 80. let 20. stol.) a jmenuje se galerie Pod Schody. Do 1. patra spojovacího pavilonu se můžete dostat po dvou schodištích. To první – hlavní navazuje na šatny a slouží žákům 1. stupně v jejich přesunu dál po komplexu až k jejich kmenovým učebnám. Druhé – postranní schodiště využívají především žáci 2. stupně pro svůj příchod do těch tříd, které jsou v 1. patře původní školní budovy. Prostorná a prosvětlená spojovací chodba prvního patra spojovacího pavilonu, která umožňuje bezbariérový přístup a průchod do původní budovy školy (na jižní straně) i do pavilonu 1. stupně a vedení školy (severní strana). Z této chodby můžete vstoupit do dvou učeben PC a do skladu učebnic ( všechny jsou ve východní části pavilonu). Na straně východní je umístěna i učebna hudební výchovy, k níž je možno přijít i postranním schodištěm. Nacházíte se přitom v místech, kde jsou WC pro učitele a dospělý personál školy i prostor pro propagaci sportu. Střecha spojovacího pavilonu je plochá. 

První budovou školy pod Svatým Duchem, která byla otevřena 17. září 1899. Je to jednopatrová budova ležící na ose V-Z, učebny jsou orientovány na jih. V přízemí se nacházejí tři kmenové třídy, odborná učebna pro fyziku a chemii, kabinety těchto předmětů (to vše v jižní části budovy). Kabinety Z, Ov, Př, technické zázemí školy a část přístupového prostoru jsou v západní a severní části přízemí této budovy. V prvním patře jsou tři kmenové třídy orientované na jih, jedna třída směrovaná na východ a jedna třída směřuje na západ – celkem pět tříd. Ve směru na jih se nachází ještě kancelář ekonomky školy. Směrem na západ a sever jsou umístěna okna sborovny a na sever ve východní části budovy je situována cvičná kuchyně pro žáky. Na stěnách obou chodeb v přízemí a 1. patře jsou umístěny informační panely představující všechny absolventy naší školy. Ve výklenku chodby prvního patra je expozice věnovaná historii letních olympijských her. Neměli bychom zapomenout na prostory pod střechou školy – tedy na půdu, která v současné době slouží coby skladiště. Spojovací chodbou se dostaneme do novějších pavilónových staveb z 80. let minulého století.

První z nich je severně od vchodu postavený pavilon 1. stupně a vedení školy

Tato budova je dvoupatrová postavena na ose V-Z. V jejím přízemí se nachází dvě místnosti vedení školy, dále učebna výtvarné výchovy a konečně v západní části pavilonu i rozměrná prosvětlená hala, ve které se od poloviny devadesátých let konají výstavy, koncerty, vzdělávací a dramatické pořady, pořádají se tu i příležitostná shromáždění žáků, učitelů, zákonných zástupců i občanů. Podle zkratek příjmení zdejších rodáků a význačných malířů: BOukal, Matulka a BoškA dostala prostora název BoMBa. Proti těmto, na jih orientovaným místnostem, jsou umístěny kabinety Vv, Čj a jazyků, elektrorozvodna, úklidová komora, bezbariérové WC-muži a WC-ženy, kabinet CO, kabinet Tv a kabinet M. Na východní straně pavilonu v přízemí je vstupní prostor, respektive foyer galerie Ve Škole. Tato stálá expozice představuje obrazy malířů našeho regionu, i když v posledním čase se právě zde konaly vernisáže monotématických výstav. 1. a 2. patro tohoto pavilonu jsou identická, a tak pouze uvedu stav jednoho podlaží. Jsou zde 4 kmenové učebny svými okny orientované na jih, 5. učebna je směrována na západ, na sever směřují okna dvou kabinetů, třída školní družiny I, WC pro dívky a chlapce, úklidová komora, WC pro učitele a kabinet. Díky stavebním úpravám je chodba poněkud zastíněna a osvětluje ji pouze jedno velké okno ve východní stěně. Obdobný stav je i ve 2. patře budovy. Na obou chodbách jsou panely s dětskými pracemi, které doplňují vitríny se vzácnou sbírkou lastur a mušlí z Austrálie, dar našeho rodáka pana K. Šafránka. V druhé polovině 90. let byla nad pavilonem dokončena vestavba 6 střešních bytů do sedlové střechy, k nim byl vytvořen samostatný přístup po schodišti vně budovy školního pavilonu. Díky stavební inovaci budovy, respektive postavením sedlové střechy zmizely i obtíže pravidelně se opakující při deštích nebo sněhových táních – zatékání vody do stropů ve 2. patře. Přemístíme se nyní do dalších budov školního komplexu.

Musíme začít ve zmiňovaném foyer galerie Ve Škole a odtud budeme stoupat po schodišti až do pavilonu stravování.

Celé prostorné a dobře přírodním světlem nasvícené schodiště je pokračováním galerie Ve Škole. Tady jsou na panelech umístěna díla malířů našeho regionu. Jako zajímavost uvádíme, že počínaje prvním schodem u hlavního vchodu do školy a konče tím posledním v jednopatrové budově pavilonu stravování jich napočítáte přesně 100. V přízemí pavilonu stravování jsou umístěny 2 učebny dílen – jedna pro práci se dřevem, druhá pro zpracování kovů. Vzhledem k tomu, že v naší partnerské škole ZUMŠ začali mít potíže s kapacitou prostor pro žáky, došlo k dohodě vedení obou škol, že od roku 2007/2008 se jedna z dílen, sloužící k práci se dřevem, uvolnila pro potřeby ZUMŠ oddělení bicích nástrojů. Na učebnu dílen – kovo navazují kabinety a sklady pro materiál. Dále se tu nacházejí skladovací prostory školní kuchyně, mrazící boxy, další technická zařízení apod. Při vstupu do budovy ze západní strany je i výtah pro potřeby školní kuchyně a samozřejmě i schodiště, po němž se dostaneme do 1. patra. Tady jsou vlastní prostory kuchyně, jejíž podstatná část je orientována na jih, v severní části se nacházejí WC pro personál, šatna, přijímací salónek a kancelář pro vedoucí kuchyně. V další části budovy je pak rozlehlý sál školní jídelny, jehož okna jsou orientována na jih a sever. Ve východní části budovy v 1. patře je vstupní prostor do sálu jídelny. Tady jsou hygienická zařízení – umyvadla a WC pro chlapce a děvčata i úklidová komora. Do tohoto prostoru přicházejí i mimoškolní strávníci školní jídelny (ti jsou z řad zaměstnanců podniků i občanů města). Do školní jídelny mají přístup vchodem od severu – jednak po schodišti a nyní již také po novém chodníku od parkoviště za sportovní halou.

Sportovní hala (v roce 2015 nově zrekonstruovaná) je v podstatě poslední budovou, která dotváří komplex všech pěti staveb naší základní školy, a je také nejnovější ze všech budov. Její otevření se datuje do 1. poloviny 90. let 20. století. Sportovní hala ZŠ PJB o rozměrech : 37 x 19 x 8 m slouží nejenom školní mládeži, ale i všem dalším sportovním klubům a jednotám ve městě (FC, TJ a T. J. Sokol ). Pořádají se tady i sportovní turnaje v rámci okresu v mnoha druzích halového sportu. Krom toho slouží i jako místo pro konání kulturních akcí pro žáky školy i obyvatele města, např. divadelní představení nebo zahajovací a závěrečné koncerty v rámci mezinárodního festivalu sborového zpěvu. V zimním období je tato hala využívána na maximum. Píšeme li o hale, je to proto, že je v ní i ochoz pro diváky. Povrch tvoří palubková dřevěná podlaha a sportovní nářadí je možno uschovat za posuvnými dřevěnými zástěnami pod ochozem, takže potom je celý prostor haly volný a není ničím narušován. K  hale ještě patří sociální zařízení (WC a sprchy) a dvě šatny. Tato montovaná stavba se nachází ve východní straně školního komplexu a žáci do ní přicházejí ze spojovací chodby přímo ze školy. Pro veřejnost je určen zvláštní vchod z jižní strany. Spojovací chodba, která je totožná s tou, po níž se dostanete do pavilonu stravování, má ještě jednu podstatnou výhodu. Po jejím schodišti se dostanou žáci naší školy do pavilonu Základní umělecké a mateřské školy. Tato jednopatrová budova se nachází východním směrem vpravo od schodiště a její chodbou pak projdete až do tzv. spojovacího krčku a stojíte před sportovní halou. Základní umělecká škola a mateřská škola tvoří samostatný právní subjekt, jehož statutárním zástupcem je paní ředitelka Tatjana Tláskalová. Jen pro úplnost uvádíme, co se v tomto pavilonu nachází. V přízemí jsou to učebny hudebního oboru školy, sociální zařízení (WC a šatna), komorní sál ZUŠ, ale také Městská knihovna Jana Vlastislava Plánka (ta je ovšem dalším subjektem v areálu). Krom toho je tu i garsoniéra, která slouží coby ubytovací rezerva pro učitele ZŠ, případně i ZUMŠ. Z budovy spojovacího krčku u sportovní haly můžete po schodišti vystoupat do 1. patra, kde jsou dva městské byty. Ty jsou určeny pro zaměstnance škol. V současnosti tady bydlí paní ředitelka Tláskalová s rodinou a v druhém bytě rodina L. a St. Kocmánkových – oba jsou bývalí provozní zaměstnanci ZŠ PJB. Z chodby pavilonu ZUMŠ můžete opět po schodišti vystoupat do 1. patra, kde je sídlo mateřské školy s kompletním vybavením a zázemím i taneční sál ZUŠ. Tolik celý popis komplexu – areálu budov ZŠ PJB a ZUMŠ ve Vlachově Březí, neboť zvenčí se tento jeví nezúčastněnému nebo situaci neznalému pozorovateli vskutku jako jeden celek. Pokusili jsme se o poněkud podrobnější pohled.

V areálu ZŠ PJB školy je celkem 26 učeben a 2 oddělení školní družiny. Z toho je 18 kmenových tříd a 8 specializovaných tříd – odborných učeben : 1. Fy + Ch, 2. Žákovská kuchyňka, 3. Hv, 4. a 5. PCI a PCII, 6. VV, 7. a 8. Dílny I a Dílny II.

Školní pozemek a kotelna

Velikost celého pozemku, na němž se areál školy rozkládá, činí 1,2 ha. Směrem východním se v úrovni spojovacího pavilonu nachází budova školní kotelny, v níž jsou dva plynové kotle Siemens, jimiž se vytápí celý komplex budov, včetně ZUMŠ. Pouze sportovní hala (stropní horkovzdušná tělesa vytápěná plynem) a dva byty (lokální plynové kotle) mají své vlastní vytápění. S budovou školní kotelny sousedí objekt Moštárny a pálenice. Dříve to bývala uhelna školní kotelny. Směrem na jih pod původní budovou školy se rozkládá školní pozemek – „zahrada“, jehož trojúhelníkový tvar vymezují dvě komunikace, které od pozemku odděluje kamenný taras s plotem a na straně vedoucí k ZUMŠ i chodník. Na nejjižnější straně pozemku býval kdysi hlavní vhod do školy. V roce 2011 došlo k rekonstrukci Komenského ulice, kterou realizovala firma Lesostavby Třeboň. Tato firma v rámci této rekonstrukce opravila v roce 2012 celý kamenný taras a oba pilíře u vstupu na pozemek opravila firma p. starosty Lubomíra Dragouna. V roce 2014 byl kamenný taras osazen nízkým plotem. Počítáme také s instalací nových vstupních vrat na pozemek školy. Před nimi se ulice rozdvojuje – jedna z cest vede k  hlavnímu vchodu, druhá ke vchodu zadnímu a dále pak k  ZUMŠ. Zajímavostí je, že obě ulice se jmenují stejně – Komenského. Školní pozemek sloužil v minulosti výuce pěstitelských prací. Jak čas plynul, postupně se aktivity učitelů i žáků na tomto poli ztenčovaly, až jsme dospěli ke  stavu současnému, kdy se je celý prostor pokryt travním pažitem, odstranil se nevkusný a v dezolátním stavu se nacházející skleník. V nadcházejících letech se pokusíme tento prostor využít k vytvoření přírodní učebny zaměřené na geologii našeho regionu, jakousi geologickou expozici s instalací hornin našeho okolí. Geoexpozice by měla být doplněna výbrusy jednotlivých exponátů, jejich popisky, infopanely, cestičkami a vkusnou zelení.

Směrem na západ před hlavním vchodem do školy se před spojovacím pavilonem nachází, prostorově i rozměrově menší než školní zahrada, vstupní prostor, který v minulosti sloužil jako školní dvůr. Po jeho celé severní straně tu z něho zbyla vysoká kamenná obvodová zeď, jejíž statiku dlouhodobě narušovaly tři stromy – velikáni rostoucí v jejím těsném sousedství. Od 21.3.2007 již tato skutečnost pozbyla významu, neboť stromy byly po trojí opakované žádosti pokáceny. V posledním období byl do tohoto prostoru umístěn betonový stůl pro stolní tenis, sedm odpočívadel z betonu i velkoplošná šachovnice. Tento zásah poněkud „zlidštil“ příchod ke škole, avšak stále tomu cosi scházelo a to až do začátku školního roku 2012/2013, kdy jsme celý vstupní prostor do budovy školy zrekonstruovali. Byly odstraněny travnaté plochy a nahrazeny bezúdržbovými kamennými dlažbami či záhony pokrytými vrstvou oblázků. Betonová šachovnice posloužila jako podklad pro instalaci druhého ping pongového stolu a vedle od tohoto stolu vznikl zakůrovaný záhon, do kterého byl zasazen strom Sakura. Prostor v této podobě plně splňuje představu o reprezentativním vstupu do školy. V letošním roce 2015 došlo v jarním období ke zříceníá části opěrné zdi a Město Vlachovo Březí tak zajistilo postavení zdi nové, bezpečnější. Poněkud klidnějším a tišším dojmem působí příchod ke galerii BoMBa ze severní části pavilonu 1. stupně. Toto místo spolu se zatravněným pruhem pozemku, který se táhne podél celé jižní stěny pavilonu 1. stupně, se nachází nad kamennou obvodovou zdí vstupního prostoru a dochází zde ke značnému výškovému rozdílu. Zatím je tu na bezpečnost žáků pamatováno jen kovovým zábradlím. Vklíněno mezi pavilon 1. stupně, spojovací chodbu a pavilon stravování je asfaltové školní hřiště. To se nachází opět na západní straně areálu. Klid tohoto místa zmizel s příchodem obyvatel střešních bytů, především však s jejich automobily. Hřiště je sice našimi žáky využíváno pořád, avšak původní atmosféru a pohodu již nikdy zpět nezíská. Máme zájem na tomto hřišti obnovit původní znázornění dopravního hřiště, abychom obnovili původní zaměření tohoto prostoru a rekonstruovat dětskou lezeckou stěnu, která již nejméně tři roky neplní svou funkci. Budeme li stoupat dál po cestě, dostaneme se ke vstupnímu vchodu do pavilonu stravování. Směrem od této cesty na západ zbývá ještě neudržovaná část pozemku, který patří ke škole. Cesta pak pokračuje dál a po severní straně kopíruje stěnu pavilonu stravování a ústí na komunikaci, která vede směrem na Nakvasovice. To jsme vlastně v nejvyšším bodě celého pozemku. Ten se pak svažuje směrem na východ ke sportovní hale. Nad ní bylo ze severní strany vybudováno parkoviště i chodník vedoucí k zadním vchodům do školní jídelny a ZUMŠ a také k bytům ve spojovacím krčku. Směrem na východ od čelní stěny sportovní haly je dětské hřiště ZUMŠ a pod ním pak parkoviště. To jsme vlastně již celý areál obešli a cestou po chodníku podél Moštárny a parkoviště se dostaneme zpět až k původnímu vchodu do školní zahrady.

Město Vlachovo Březí, jeho osady, spádové obce a ZŠ PJB

Základní škola profesora Josefa Brože má sídlo ve Vlachově Březí pod vrchem Svatý Duch. Své místo v Komenského ulici č. p. 356 zaujímá již plných 108 let. 17. září 1899 tu naši předchůdci slavnostně otevřeli první budovu školy. Až do té doby se vyučovalo na několika místech ve městě. To nejstarší místo, kde se žáci u nás učili, tvořila 1 místnost s udusanou hlínou v domě na náměstí. Psal se rok 1662 a prvním vlachovobřezským učitelem, jehož jméno bylo zaneseno v církevní matrice naší farnosti, byl Jan Rudolf Denmarin. Počet žáků ve škole od té doby jen stoupal a v roce 1896 dospěl ke své rekordní hranici – 686 zapsaných žáků! O sto let později chodila do školy ve Vlachově Březí již jen slabá polovina z této neuvěřitelné cifry a ještě v prvních létech nového tisíciletí jsme se „zuby nehty“ drželi alespoň magické číslice 333 zapsaných žáků. V posledních třech létech však dochází k prudkému poklesu počtu žáků, který vyvrcholil školním rokem 2006 – 2007, kdy bylo ve škole zapsáno 287 žáků. Tento klesající jev pokračoval i v nadcházejících letech a ve školním roce 2011/2012 chodilo do naší základní školy 273 žáků! V letošním školním roce 2012/2013 navštěvuje naší školu 278 žáků a zprávy z MŠ ve Vlachově Březí, Chlumanech, Bušanovicích a jednotlivých spádových obecních úřadů slibují v nadcházejícím školním roce mírné zvýšení počtu žáků, což samozřejmě vítáme, neboť na počtu žáků ve škole je závislá finanční částka od státu na mzdy kantorů, kteří musí odučit počet vyučovacích hodin jednotlivých tříd. Do vlachovobřezské školy nechodí samozřejmě jen žáci z našeho města, ale i z jeho osad a také z tzv. spádových obcí. Všechny se je nyní pokusíme vyjmenovat: Lhota Chocholatá, Konopiště, Žabrakov, Lipovice, Dub, Javornice, Dubská Lhota ( z těchto 3 obcí jen žáci 2. stupně, neboť v Dubu je ZmŠ pro 1. –5- ročník ), Bohunice, Všechlapy, Tvrzice, Újezdec, Bušanovice, Horní a Dolní Nakvasovice, Doubrava, Uhřice, Libotyně, Radhostice, Dvorce, Lštění, Mojkov, Dolní a Horní Kožlí, Dáchov, Pěčnov a Chlumany. Bylo možno konstatovat, tzv. „přespoláci“ tvořili obvykle polovinu žáků jednoho ročníku, celek pak doplňovali žáci místní. V několika posledních létech již tomu tak není. V okolních osadách ubývají děti ještě rychleji než ve Vlachově Březí.

Vzhledem k limitům autobusové přepravy vycházíme vstříc organizací výuky přespolním žákům a koncipujeme výuku do jednoho pracovního bloku, tj. 4 – 6 hodin výuky denně. Vyučování končí nejdříve v 11,35 hodin a nejpozději ve l3,20 hodin, což zajišťuje i dostatečnou časovou rezervu na případný oběd ve ŠJ. Žáci 8. a 9. ročníku mají jednou v týdnu odpolední vyučování, tímto dnem je úterý, kdy po 5. hodině následuje polední přestávka od 12,30 do 13,20 hodin. Vyučování tak může končit již ve 14, 05 hodin, nejpozději pak ve 14,55 hodin. Dojíždějící žáci tak mohou stihnout všechny autobusové spoje. Dopravní dostupnost je pro přespolní žáky v současné době ta nejlepší v historii. Linky ČSAD doplňuje již 10. rokem autobusová doprava DPMVB. Navíc vzdálenosti ze všech spádových obcí a osad do Vlachova Březí nepřesahují 10 km, a tak se mohou tamní žáci dostat do školy pěšky nebo na kole, jak to bývalo obvyklé ještě v sedmdesátých létech minulého století. Současný fenomén přepravy osobními automobily se projevuje i v případě žáků naší školy, kdy zákonní zástupci vozí své děti do školy auty, a nejedná se jen o děti z okolních obcí. V tomto ohledu problém snižujícího se počtu žáků školy rozhodně spatřovat nemůžeme. Ten problém má mnoho příčin. Škola PJB ve Vlachově Březí má jen velmi omezené možnosti, respektive téměř žádné, jak tento obecný trend ubývání dětí zastavit nebo dokonce obrátit k lepšímu. V neposlední řadě můžeme s potěšením konstatovat, že úbytek žáků není způsoben tím, že by žáci našeho školního obvodu navštěvovali jiné školy v okolí (Husinec, Prachatice, Čkyně nebo Š. Hoštice).

2.3 Charakteristika žáků

Ve školním roce 2021/2022

319 žáků, 154 žáků na I. st. ZŠ a na II. st. ZŠ 165 žáků. Počet tříd 16 - 8 na  I. st. a 8 na II. st. ZŠ.