Zobrazit navigaci

Podpora rozvoje klíčových kompetencí – ZŠ profesora Josefa Brože Vlachovo Březí

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004316

Investor: Město Vlachovo Březí

Projekt PODPORA ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ – ZŠ PROFESORA JOSEFA BROŽE VLACHOVO BŘEZÍ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Celková výše rozpočtu projektu činí: 11 637 223,54 Kč

Celková dotace činí (předpoklad): 10 473 501,18 Kč

 

Shrnutí projektu:

Cílem předkládaného projektu je v souladu se záměrem IROP prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností definovaných v Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES) a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

Mezi specifické cíle předkládaného projektu patří: 1) Zlepšit proces vzdělávání v klíčových kompetencích, rozvíjet plně potenciál žáků a přispět tak k lepšímu uplatnění absolventů školy na trhu práce, 2) Zajistit dostatečné množství kvalitní pracovní síly v perspektivních oborech s vysokou poptávkou na straně zaměstnavatelů, 3) Naplnit cíle Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Prachatice – MAP SO ORP Prachatice přímo obsahuje předkládaný projektový záměr 4) Zajistit zaměstnanost, zlepšení kvality života obyvatel a sociální smír v regionu.

Výsledkem a výstupem projektu jsou:

– Multifunkční učebna 1. stupně – Jazyková učebna

– Učebna rukodělných prací

– Stavební úpravy vedoucí k bezbariérovosti podle vyhl.č. 398/2009 Sb.

– Zajištění požadovaných parametrů internetové konektivity

– Venkovní úpravy a zeleň