Na základě manuálu MŠMT „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“ v aktuálním znění vydávám tato pravidla pro naší základní školu:

 

žáci prvního stupně

 

Ředitel může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin.

 

žáci druhého stupně

 

Vedení školy v případě výuky žáků 1. stupně výrazně doporučovalo přítomnost žáků ve škole. V případě výuky žáků 2. stupně však situaci vidíme opačně.

 

Na 2. stupni bude probíhat do odvolání pouze distanční výuka.

Hlavní důvod k tomuto postupu: Nabourání celistvosti současné výuky na dálku na 2. stupni ZŠ.

 

Od 8. června vedení školy doporučuje nepravidelné setkávání třídních učitelů s žáky své třídy formou jednodenních dopoledních aktivit (1 x týdně). Během těchto setkání mohou třídní učitelé vyřídit se svými žáky běžné třídnické práce – vyklizení šatních skříněk, úklid boxů ve třídách, vyklizení lavic a běžný úklid třídy, vrácení klíčů od šatních skříněk,….V rámci těchto setkání mohou třídní učitelé i vyučovat svůj předmět a tím zajistit týdenní výklad látky  – tentokrát prezenčně. Setkání organizují třídní učitelé.

 

Žáci 9. ročníku po vykonání přijímací zkoušky pokračují ve vzdělávání distanční formou.

 

***Čestné prohlášení***

(naleznete v příloze této zprávy)

Pokud nemáte možnost si čestné prohlášení vytisknout, prázdné formuláře budou volně k vyzvednutí na stolku před školou.

Toto prohlášení (vyplněné a podepsané) odevzdá žák v den nástupu do školy třídnímu učiteli. Pokud žák tento dokument, podepsaný zákonným zástupcem v den nástupu neodevzdá, nebude mu osobní účast ve škole umožněna.

 

Příloha:

 

Čestné prohlášení

Manuál MŠMT

 

Manuál MŠMT: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 – aktualizovaná verze

 

Čestné prohlášení