INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ I. STUPNĚ

Dle usnesení vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od 25.5. umožněno účastnit se vzdělávacích aktivit žákům I. stupně.

Skupiny budou tvořeny do 15 žáků a budou neměnné. O zařazení do skupin rozhoduje ředitel školy.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25.5. 2020.

Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den. Rozvrh bude upřesněn.

Vzdělávací aktivity budou rozděleny do dopolední a odpolední části. Dopolední část bude zaměřena na vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.

Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Ranní družina není poskytována.

Škola povede evidenci o docházce žáků.

 

***Přihláška***

Do 17.5. 2020 prosím o vyjádření Vašeho zájmu o docházku do školy u žáků 1. – 5. tříd, a to zprávou Komens v Bakalářích třídní učitelce. Rovněž prosím o uvedení, zda budete mít zájem vedle dopolední části i o odpolední část.

Např: „Potvrzuji, že můj syn Michal Novotný se bude účastnit vzdělávacích aktivit přímo ve škole. Bude se účastnit dopolední i odpolední části.“ Novotná 

 

***Čestné prohlášení***

(naleznete v příloze této zprávy)

Pokud nemáte možnost si čestné prohlášení vytisknout, prázdné formuláře budou volně k vyzvednutí na stolku před školou.

Toto prohlášení (vyplněné a podepsané) odevzdá žák v den nástupu do školy příslušnému pedagogovi, tedy dne 25.5.2020. Pokud žák tento dokument, podepsaný zákonným zástupcem v den nástupu neodevzdá, nebude mu osobní účast ve škole umožněna.

 

***Základní hygienická opatření směřujících za žákem***:

Každý žák si musí chránit ústa  a nos „ rouškou“ . Minimálně 2 roušky na den + igelitový sáček na uložení roušky

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla uvedená v manuálu MŠMT OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 vydaném v Praze 30.4.2020, který posílá vedení školy zákonným zástupcům v příloze této zprávy. Žáci, kteří se přímé výuky ve škole budou osobně zúčastňovat, budou s těmito pravidly podrobně seznámeni.

 

Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 

Opakované nedodržování těchto pravidel, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 

***Stravování ve školní jídelně***:

Žáci, kteří se výuky ve škole zúčastní, mohou obědvat ve školní jídelně.

Oběd případně přihlaste prostřednictvím stravovacího systému www.strava.cz, nebo osobně na tel. číslo 388 320 240 vedoucí školní jídelny paní Jarmile Kapuscinské.

 

***PRAVIDLA pro účast žáka na vzdělávání v budově školy***:

Výuky se může zúčastnit pouze žák, u kterého se v posledních dvou týdnech neprojevují příznaky virového infekčního onemocnění.

Pokud žák nebo osoba žijící ve společné domácnosti patří do rizikové skupiny, účast na vzdělávacích aktivitách ve škole se nedoporučuje.

Zákonní zástupci rozhodnou o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (B-J) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

A) Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

B) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

C) Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

D) Porucha imunitního systému, např.

E) Při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

F) Při protinádorové léčbě,

G) Po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

H) Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

CH) Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

I) Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

J) Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Mgr. Michal Novotný

ředitel školy

 

Manuál MŠMT: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

Čestné prohlášení