PŘÍPRAVA ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Žáci, kteří zatím nejsou přijati na střední školu a intenzivně se připravují na přijímací zkoušky, mohou od 11. 5. využít výukových dnů ve škole (účast je dobrovolná). Pro všechny žáky 9. třídy bude i nadále probíhat distanční forma výuky (domácí příprava).

 

Příprava na přijímací zkoušky ve škole: od úterý 12.května

 

2 x týdně 4 hodiny přípravy (2 hod. Ma + 2 hod. Čj)

Určené dny přípravy žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky v Základní škole profesora Josefa Brože Vlachovo Březí:

ÚTERÝ: 8:00 – 11:35 (4 vyučovací hodiny)

ČTVRTEK:  8:00 – 11:35 (4 vyučovací hodiny)

(po dohodě s vyučujícím mohou být dny a časy výuky upraveny – o této změně bude elektronicky informován žák i zákonný zástupce s dostatečným časovým předstihem).

 

PRAVIDLA pro účast žáka na vzdělávání v budově školy:

Výuky se může zúčastnit pouze žák, u kterého se v posledních dvou týdnech neprojevují příznaky virového infekčního onemocnění.

Pokud žák nebo osoba žijící ve společné domácnosti patří do rizikové skupiny, účast na vzdělávacích aktivitách ve škole se nedoporučuje.

Zákonní zástupci rozhodnou o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (B-J) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

A) Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

B) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

C) Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

D) Porucha imunitního systému, např.

E) Při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

F) Při protinádorové léčbě,

G) Po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

H) Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

CH) Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

I) Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

J) Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku na přípravu na přijímací zkoušky do 7. 5. 2020 třídnímu učiteli zprávou Komens do Bakalářů.

Např: „Potvrzuji, že můj syn se bude účastnit přípravy na přijímací zkoušky ve škole“ Novotná  

Žáka nelze přihlásit do školní skupiny později než 11. 5. 2020.

Při první návštěvě školy předloží žák vyplněné a podepsané čestné prohlášení (v příloze této zprávy).  Pokud ne, žák se nebude moci výuky účastnit, nebude vpuštěn do budovy školy.

 

Základní hygienická opatření směřujících za žákem:

Minimálně 2 roušky na den + igelitový sáček na uložení roušky

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla uvedená v manuálu MŠMT OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 vydaném v Praze 30.4.2020, který posílá vedení školy zákonným zástupcům v příloze této zprávy. Žáci, kteří se přípravy na příjímací zkoušky ve škole budou osobně zúčastňovat, budou s těmito pravidly podrobně seznámeni.

 

Opakované nedodržování těchto pravidel, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 

Stravování ve školní jídelně:

Žáci, kteří se výuky ve škole zúčastní, mohou obědvat ve školní jídelně.

Oběd případně přihlaste prostřednictvím stravovacího systému www.strava.cz, nebo osobně na tel. číslo 388 320 240 vedoucí školní jídelny paní Jarmile Kapuscinské.

 

Mgr. Michal Novotný

ředitel školy

 

Manuál MŠMT: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Čestné prohlášení