ZÁPIS DĚTÍ DO l. ROČNÍKU ZŠ – 2. termín (cizinci)

20/05/2022
Základní škola

ZÁPIS DĚTÍ DO l. ROČNÍKU ZŠ – 2. termín

(cizinci)

 

 

Ředitelství Základní školy ve Vlachově Březí oznamuje rodičům, že zápis dětí do l. ročníku

se bude konat ve dnech

 

pátek 10. června 2022 od l2.00 do l4.00 hodin

 

Z organizačních směrnic ministerstva školství připomínáme:


 l. Do l. ročníku se zapisují děti příslušného populačního ročníku, 

    které do 3l. srpna roku 2022 dovrší šestý rok věku a dále děti, 

    které dovršily šestý rok věku v roce 2021 v období od l. září do 3l. prosince.

 

2. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit školou povinné dítě k zápisu.

    Tato povinnost se týká i těch rodičů, kteří z důvodů nezralosti svého dítěte chtějí    

    žádat o odklad povinné školní docházky. Rozhodnutí o odkladu vydává ředitel 

    školy pouze na základě vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a     

    odborného lékaře.

 

     K zápisu se dostaví i rodiče s dětmi, které již u zápisu byly v dubnu 2021, a školní docházka jim byla odložena.

          

     Děti s těžkým postižením mohou být zapsány přímo do speciální školy, rodiče se         musí předem s ředitelem této školy dohodnout.


3. Pokud se rodič nemůže se svým dítětem z vážných důvodů k zápisu v daném termínu

   dostavit, oznámí tuto skutečnost řediteli školy a domluví se na náhradním termínu.


4. Děti narozené v období od l. 9. do 3l. l2. 2016 lze na přání rodičů zapsat pouze   

    předběžně. O jejich eventuálním přijetí rozhodne ředitel školy na základě odborného   

    posouzení jejich školní zralosti.


5. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci, kteří přicházejí s dítětem k zápisu, předloží

    vyplněný dotazník / je k dispozici v MŠ a v ředitelně ZŠ / a

    rodný list dítěte.Ve Vlachově Březí 20. 5. 2022

                                                  

                                                                                                         ……………………….         

                                                                                                         Mgr. Michal Novotný