Povinně zveřejňované informace

Informace o povinném subjektu zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 

 1. Název

 

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

 

2. Důvod a způsob založení

 

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění školního a závodního stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Základní škola, školní družina, školní jídelna.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace.

Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.

Zřizovatel: Město Vlachovo Březí, okres Prachatice, Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí

 

3. Organizační struktura

 

Základní škola IZO: 047258721 – 1. i 2. stupeň umístěn na adrese: Komenského 356, 384 22 Vlachovo Březí;

školní družina IZO: 114700141 – umístěna na adrese: Komenského 356, 384 22 Vlachovo Březí;

školní jídelna IZO: 102487944 – umístěna na adrese: Komenského 356, 384 22 Vlachovo Březí.

 

4. Kontaktní spojení

 

Kontaktní poštovní adresa: Komenského 356, 384 22 Vlachovo Březí.

Adresa úřadovny (ředitelna) pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.

Úřední hodiny: nejsou stanoveny (schůzka - po předchozí domluvě el. poštou či tel. 388 320 215).

Telefonní čísla:   388 320 215            

Internetové stránky:    www.zs-vlachovobrezi.net

Adresa e-podatelny: škola nemá zřízenu elektronickou podatelnu.

Elektronická adresa:    zspjb@zs-vlachovobrezi.net

Datová schránka: dv6dbem

 

5. Případné platby lze poukázat

 

Číslo účtu:  661647389/0800 ČS a.s., Prachatice.

 

6. IČ: 47258721

 

7. DIČ: CZ47258721

 

8. Dokumenty

 

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dispozici v elektronické i listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy (viz. bod 4).

 

 

8.1 Seznam hlavních dokumentů:

 

a)         rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady nezbytné pro provedení zápisu do rejstříku škol a školských zařízení,

b)         evidenci dětí, žáků nebo studentů (školní matrika),

c)         doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

d)        vzdělávací programy (podle § 4 až 6 školského zákona),

e)         výroční zprávy o činnosti školy,

f)         třídní knihy, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,

g)         školní řády škol a vnitřní řády školských zařízení, rozvrhy vyučovacích hodin,

h)         záznamy z pedagogických rad,

i)          kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů,

j)          protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,

k)         personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentaci a účetní evidence,

 

8.2. Směrnice školy:

 

Následující dokumenty jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na uvedených html adresách:

 

8.2.1 Organizační řád: http://www.zs-vlachovobrezi.net/?page_id=2042¨

 

sm_1 Organizační řád a jeho součásti:

sm_2 Školní řád

sm_3 Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků

sm_4 Kolektivní smlouva

sm_5 Vnitřní platový předpis

sm_6 Evidence majetku

sm_7 Oběh účetních dokladů

sm_8 Směrnice k ochraně majetku školy

sm_9 Hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem

sm_10 Závazný pokyn pro inventarizaci majetku školy ZŠ PJB Vlachovo Březí

sm_11 Směrnice - Spolupráce školy s policií

sm_12 Vnitřní řád školní družiny

sm_13 Provozní řád školní jídelny

sm_14 Zahraniční výjezdy

sm_15 Provozní řád školy

sm_16. Pracovní náplně

sm_17 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

sm_18 Evidence pracovní doby

sm_19 Finanční kontrola – vnitřní kontrolní systém

sm_20 Směrnice pro poskytování cestovních náhrad

sm_21 Směrnice k vyřizování stížností

sm_22 Směrnice k vedení pokladny

sm_23 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

sm_24 Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

sm_25 Směrnice na ochranu dat

sm_26 Směrnice k čerpání dovolené

sm_27 Směrnice k ochraně osobních údajů

sm_28 Úplata ve školní družině

sm_29 Smlouva o zastupování

sm_30 Postup při porušení povinností zaměstnance, které mu vyplývají z pracovně právního vztahu

sm_31 Spisový a skartační řád

sm_32 Jednací řád Pedagogické rady

sm_33 Dlouhodobý plán školy

sm_34 Směrnice zaměstnavatele k provádění kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnance v pracovní neschopnosti

sm_35 Školní jídelna - řád HACCP 

sm_36 Směrnice pro poskytování informací

sm_37 Systém řízení rizik

sm_38 Školní program proti šikanování

sm_39 Náhradová komise

sm_40 Vnitropodnikové směrnice – ekonomický úsek – pro rok 2013

sm_41 Doplňková činnost školy

sm_42 Používání ICT techniky, tiskáren a kopírek

sm_43 Směrnice – Výchovné komise

sm_44 Lyžařský výcvikový kurz

sm_45 Náklady na reprezentaci školy

sm_46 Vnitřní řád školy

sm_47 Krizový plán školy

sm_48 Vize školy

sm_49 Školní výlety

sm_50 Směrnice k přijímání darů

 

8.2.2 Výroční dokumentace školy: http://www.zs-vlachovobrezi.net/?page_id=2040

 

a) Výroční zpráva o činnosti školy – aktuální období

b) Výroční zpráva o poskytování informací – aktuální období

c) Plán práce – aktuální období

d) Minimální preventivní program – aktuální období

e) Hodnocení minimálně preventivního programu – aktuální období

f) ICT plán – aktuální období

g) Plán čerpání dovolené a dnů na samostudium – aktuální období

h) Rozbor pracovní úrazovosti – aktuální období

ch) Rozbor školní úrazovosti – aktuální období

 

8.2.3 BOZP dokumentace školy: http://www.zs-vlachovobrezi.net/?page_id=2045

 

BOZP – směrnice, poučení, řády, školení, osobní listy --- uloženy v BOZP dokumentaci školy

sm_BOZP_1 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních

sm_BOZP_2 Školení BOZP  zaměstnanců a žáků

sm_BOZP_3 Pracovně lékařské služby pro zaměstnance

sm_BOZP_4 Traumatologický plán

sm_BOZP_5 Pokyn ředitele školy k zajištění první pomoci a evidenci pracovních a školních úrazů

sm_BOZP_6 Směrnice pro poskytování OOPP

sm_BOZP_7 Požární poplachová směrnice

sm_BOZP_8 Požární evakuační plán

sm_BOZP_9 Požární hlídky jednotlivých prostorů

sm_BOZP_10 Požární řád jednotlivých prostorů

sm_BOZP_11 Provozní řád počítačové a multimediální učebny

sm_BOZP_12 Provozní řád jazykové učebny

sm_BOZP_13 Provozní řád cvičné kuchyně

sm_BOZP_14 Osnova poučení žáka ZŠ o bezpečnosti a ochraně zdraví na začátku školního roku v učebně fyziky a chemie

sm_BOZP_15 Osnova poučení žáků ZŠ před školním výletem

sm_BOZP_16 Osnova poučení žáků ZŠ před horskou turistikou

sm_BOZP_17 Osnova poučení žáků ZŠ o bezpečnosti a ochraně zdraví před lyžařským výcvikem

sm_BOZP_18 Osnova poučení žáků ZŠ o bezpečnosti a ochraně zdraví v tělesné výchově

sm_BOZP_19 Tělocvična - Provozní řád

sm_BOZP_20 Osnova poučení žáků ZŠ před pracovními činnostmi (pozemky, dílny)

sm_BOZP_21 Osnova poučení žáků ZŠ při vodní turistice

sm_BOZP_22 Osnova poučení žáků ZŠ před bruslením organizovaným základní školou (zimní stadion, venkovní kluziště)

sm_BOZP_23 Osnova poučení žáků ZŠ před výukou plavání, případně před koupáním a návštěvou aquaparku

sm_BOZP_24 Školení PO pedagogických zaměstnanců

sm_BOZP_25 Školení pedagogických zaměstnanců o BOZP

sm_BOZP_26 Školení PO provozních zaměstnanců

sm_BOZP_27 Školení provozních zaměstnanců o BOZP

sm_BOZP_28 Školení bezpečnosti práce pro vedoucí zaměstnance

sm_BOZP_29 Školení PO pro vedoucí zaměstnance

sm_BOZP_30 Školení BOZP a PO pro zaměstnance

sm_BOZP_31 Smlouvy s lékaři poskytujícími pracovně lékařské služby

 

8.2.4 Ostatní dokumentace školy: http://www.zs-vlachovobrezi.net/?page_id=2047

 

a) Zřizovací listina

b) Žádost o přestup žáka do školy z jiné základní školy

c) Žádost o uvolňování z výuky v předmětu tělesná výchova

d) Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu

e) Informovaný souhlas

f) Dotazník pro rodiče – Pedagogicko-psychologická poradna

g) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

h) Žádost o odklad povinné školní docházky

ch) Zápisní lístek do školní družiny

 

8.3 Údaje o rozpočtu:

 

Údaje o rozpočtu organizace v aktuálním a uplynulém roce jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na této adrese: k nahlédnutí v ředitelně školy po předem ústně či písemně sjednané schůzce.  

 

9. Žádosti o informace

 

 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice má zpracovanou směrnici pro poskytování informací. Tato směrnice je součástí Organizačního řádu školy a má označení „sm_36 Směrnice pro poskytování informací“. http://www.zs-vlachovobrezi.net/wp-content/data/skolni_dokumenty/organizacni_rady/sm_36.pdf

 

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti v ředitelně školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

Při podání e-mailem na adresu zspjb@zs-vlachovobrezi.net žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelny školy na adrese Komenského 356, 384 22 Vlachovo Březí, a to buď písemně, nebo ústně po předchozí domluvě termínu schůzky.

 

11. Opravné prostředky

 

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím školy o právech a povinnostech jmenovitě určených osob je možné podat opravný prostředek (odvolání) ke Krajského úřadu Jihočeského kraje, a to prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku (odvolání) je vždy součástí každého rozhodnutí školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

 

12. Formuláře

 

a) Organizace používá následující formuláře: http://www.zs-vlachovobrezi.net/?page_id=2047

b) Žádost o přestup žáka do školy z jiné základní školy

c) Žádost o uvolňování z výuky v předmětu tělesná výchova

d) Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu

e) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

f) Žádost o odklad povinné školní docházky

g) Zápisní lístek do školní družiny

 

Uvedené formuláře jsou k dispozici v písemné podobě v ředitelně školy.

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve školách: 

 

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace

 

14. Předpisy

 

Nejdůležitější používané právní předpisy jsou ke stažení na:

 

http://www.msmt.cz/dokumenty.

http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

 

15. Úhrady za poskytování informací: dle směrnice sm_36 Směrnice pro poskytování informací Organizačního řádu školy:

 

 

Poskytování informací

Poznámka

1.

Kopírování na kopírovacích strojích

A4 jednostranné

  1,50

 

 

A3 jednostranné

  3,00

2.

Tisk

A4 černobílé

  3,00

 

 

A4 barevné

10,00

3.

Kopírování na magnetické nosiče

CD

50,00

4.

Telekomunikační poplatky

Meziměstské

Dle platných tarifů

5.

Poštovné a jiné poplatky

 

Dle platných tarifů

6.

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy

 

Bezplatné

 

Úhrady jsou vybírány v ředitelně školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.

 

16. Licenční smlouvy

 

Licenční smlouvy nemá škola uzavřeny.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zpráva za poslední kalendářní rok je k dispozici k fyzickému nahlédnutí v ředitelně školy po předchozí domluvě termínu schůzky a dostupné na www stránkách školy na odkazu

http://www.zs-vlachovobrezi.net/wp-content/data/skolni_dokumenty/vyrocni_dokumenty/inf2016.pdf