Back to Top

Výchovný poradce

Kontakt na školního výchovného poradce:
Ing. Lea Šveráková
telefon: 380123386
mail: lea.sverakova@seznam.cz

Činnost výchovné poradkyně:

• Koordinuje poskytování poradenských služeb ve škole
• Řeší neomluvené a zvýšené absence žáků
• Sleduje žáky s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledá způsoby řešení tohoto problému
• Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole
• Řeší případy hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu
• Řeší výchovné potíže žáků s rodiči těchto žáků na výchovných komisích
• Koordinuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• Zajišťuje vyšetření žáků v pedagogicko – psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů a vede jejich evidenci
• Pečuje o integrované žáky s poruchami učení a chování
• Pomáhá při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s SPU, konzultace s pedagogy, vyhodnocení jejich jejich účinnosti
• Pečuje o nadané a talentované žáky – navrhuje další péči o tyto žáky, pomáhá při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro mimořádně nadané žáky
• Spolupracuje s Pedagogicko-psychologickými poradnami, Speciálně pedagogickými centry
• Spolupracuje s Oddělením sociálně právní ochrany dětí v Prachaticích, Úřadem práce, s Policií ČR a dalšími institucemi
• Eviduje všechny důležité informace a materiály, které se týkají nabídky studia na SŠ a přijímacího řízení a předává je žákům a jejich rodičům
• Provádí poradenství v oblasti vzdělávání a profesní dráhy zvláště žáků 9. ročníku, pomáhá při vyplňování přihlášek na střední školy
• Pro žáky 9. tříd zajišťuje návštěvy žáků na „Trzích práce“ v ČB, Prachaticích a také v německém Passau, zajišťuje návštěvy zástupců SŠ na ZŠ
• Zajišťuje v listopadu informační schůzku pro rodiče žáků 9. tříd ohledně přijímacího řízení, spojenou s malou burzou středních škol
• Spolupracuje s třídními učiteli při potvrzování přihlášek ke studii na SŠ, připravuje a vydává žákům zápisové lístky
• Poskytuje žákům, kteří nebyli úspěšní v prvním kole přijímacího řízení, a jejich rodičům informace o odvolacím řízení a dalších kolech přijímacího řízení


Plán výchovného poradenství 2021/2022

 

Související dokumenty školy:


sm_43 Směrnice – Výchovné komise


Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu


Dotazník pro rodiče – Pedagogicko-psychologická poradna