Back to Top

Metodik prevence

Kontakt na školního metodika prevence rizikového chování:

Ing. Lea Šveráková
telefon: 380123386
mail: lea.sverakova@seznam.cz

Prevence rizikových jevů
Hlavním úkolem prevence rizikových jevů je snaha o vytváření takové psychické a sociální atmosféry ve škole, která minimalizuje možnost stresů a umožňuje včasné rozpoznání nedostatků v chování žáků, šikany, sociální nezralosti, nedostatečného vlivu rodiny a formování odmítavého postoje žáků k drogám a jiným návykovým látkám. Úkolem preventivy je v případě potřeby zabezpečit žákovi pomoc.

RIZIKOVÉ JEVY:

1. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
2. PODEZŘELÉ LÁTKA, PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM
3. ŠIKANA, EXTRÉMNÍ PROJEVY AGRESE, NÁSILÍ A KYBERŠIKANA
4. KRÁDEŽE A VANDALISMUS
5. ZÁŠKOLÁCTVÍ
6. EXTREMISMUS, RASISMUS, XENOFOBIE, ANTISEMITISMUS
7. SEBEPOŠKOZOVÁNÍ, PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY
8. NETOLISMUS
9. PŘÍSLUŠNOST ŽÁKŮ K SUBKULTURÁM
10. PŘÍSLUŠNOST ŽÁKŮ K NOVÝM NÁBOŽENSKÝM HNUTÍM – SEKTY
11. RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍHO CHOVÁNÍ
12. DOMÁCÍ NÁSILÍ
13. SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE – CAN
14. ZÁVISLOSTNÍ CHOVÁNÍ ŽÁKA – ADIKTOLOGIE
15. RIZIKOVÉ SPORTY, RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOPRAVĚ
16. NOŠENÍ ZBRANÍ A PŘEDMĚTŮ OHROŽUJÍCÍCH ZDRAVÍ
17. HAZARDNÍ HRANÍ

Varovné signály:
• krádeže peněz či cennějších věcí
• prvky fyzické či psychické agrese ze strany spolužáků
• smutek, deprese, plačtivost, myšlenky na sebevraždu
• výkyvy nálady
• zanedbaní povinnosti vztahu
• opakovaná absence
• opakovaná trestná činnost
• náhlé či postupné zhoršení prospěchu
• disponovaní sumou peněz neobvykle výše
• výbuchy agrese, agresivní chování
• nezdravý či jinak odlišný vzhled
• útěky z domova, toulky

Příčiny:
• negativní vliv rodiny, školy, vrstevníků, masmédií
• rodina, fyzické a psychické týráni, zanedbávaní
• příliš přísné vedení, nebo naopak volné a nedůsledné
• nejednotná výchova rodičů, citový chlad, přehnaná péče až úzkostlivost
• sexuální zneužívání, alkoholismus, domácí násilí

Dokumenty školy související s prevencí rizikového chování:

sm_47 Krizový plán školy


sm_2 Školní řád


sm_3 Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů


sm_11 Směrnice – Spolupráce školy s policií


sm_23 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání


sm_38 Školní program proti šikanování


Minimální preventivní program 2021-2022


Závěrečná zpráva o plnění Minimálního preventivního programu za školní rok 2020-2021• Ochrana člověka za mimořádných událostí (Pokyn MŠMT čj.12050/3-22 a dodatek 13586/03-22)
• Minimální standard bezpečnosti – Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j.: MSMT-1981/2015-1