Organizační řád školy


sm_1 Organizační řád a jeho součásti


sm_2 Školní řád


sm_3 Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků


sm_4 Kolektivní smlouva


sm_5 Vnitřní platový předpis


sm_6 Evidence majetku


sm_7 Oběh účetních dokladů


sm_8 Směrnice k ochraně majetku školy


sm_9 Hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem


sm_10 Závazný pokyn pro inventarizaci majetku školy ZŠ PJB Vlachovo Březí


sm_11 Směrnice - Spolupráce s policií


sm_12 Vnitřní řád školní družiny


sm_13 Provozní řád školní jídelny


sm_14 Zahraniční výjezdy


sm_15 Provozní řád školy


sm_16 Pracovní náplně


sm_17 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek


sm_18 Evidence pracovní doby


sm_19 Finanční kontrola - vnitřní kontrolní systém


sm_20 Směrnice pro poskytování cestovních náhrad


sm_21 Směrnice k vyřizování stížností


sm_22 Směrnice k vedení pokladny


sm_23 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání


sm_24 Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků


sm_25 Směrnice na ochranu dat


sm_26 Směrnice k čerpání dovolené


sm_27 GDPR


sm_28 Úplata ve školní jídelně


sm_29 Smlouva o zastupování


sm_30 Postup při porušení povinností zaměstnance, které mu vyplývají z pracovně právního vztahu


sm_31 Spisový a skartační řád


sm_32 Jednací řád Pedagogické rady


sm_33 Dlouhodobý plán školy


sm_34 Směrnice zaměstnavatele k provádění kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnance v pracovní neschopnosti


sm_35 Školní jídelna - řád HACCP


sm_36 Směrnice pro poskytování informací


sm_37 Systém řízení rizik


sm_38 Školní program proti šikanování


sm_39 Náhradová komise


sm_40 Vnitropodniková směrnice - ekonomický úsek


sm_41 Doplňková činnost školy


sm_42 Používání ICT techniky, tiskáren a kopírek


sm_43 Směrnice - Výchovné komise


sm_44 Lyžařský výcvikový kurz


sm_45 Náklady na reprezentaci školy


sm_46 Směrnice k ochraně osobních údajů v kamerovém systému - Vnitřní předpis se NEZVEŘEJŇUJE! - seznámeni jsou pouze zaměstnanci.


sm_47 Krizový plán školy


sm_48 Vize školy


sm_49 Školní výlety


sm_50 Směrnice k přijímání darů